Producenci
Promocje
Derma Pen Bezprzewodowy +10 kartridże
Derma Pen Bezprzewodowy +10 kartridże
599,00 zł 269,00 zł
szt.
Produkt dnia
Regulamin

Regulamin określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym cofamyczas.com.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

 prowadzonej przez Annę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą

pod firmą Cofamy Czas.

Sklep Internetowy Cofamy Czas z siedzibą w Sierakowo za pośrednictwem

sklepu internetowego www.cofamyczas.com
 (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady

i warunki świadczenia przez Beatę Szymańską prowadzącą działalność

gospodarczą pod firmą Cofamy Czas. Sklep Internetowy Cofamy Czas

z siedzibą w Sierakowo usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
 
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy,
Towaru określonego w zamówieniu.

 

3.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca
w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 

a)

firmę kurierską;

 

b)

Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

4.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
 w Sklepie Internetowym.

 

5.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
 
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

6.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

 

7.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony
 
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji
 i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

8.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone,

 składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych,

 wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie

Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 

9.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

 organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność

 prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą

lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio

 z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

10.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

11.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta

ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

12.

Sprzedawca - oznacza Annę Szymańską prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą Cofamy Czas. Sklep Internetowy Cofamy Czas

 z siedzibą w Sierakowo (64-000), ul. Długa 38, NIP: 6981856240,

 REGON: 386483924, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

 e-mail: biuro@cofamyczas.com, będącego jednocześnie

właścicielem Sklepu Internetowego.

 

13.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie www.cofamyczas.com

 

14.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

15.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi

lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,

w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas

odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na

odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

16.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,

na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

1.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,

prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,

Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów

zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i

zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów,

 do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą

do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób

określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było

możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych

przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń

oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne

umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka

 internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub

Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych,

z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej

rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

3.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania

przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez

 serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony

Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje

 zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani

w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może

 wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego

urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies”

może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie

ze Strony Internetowej Sklepu.

 

4.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

 Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych

na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez

Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

 oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej

 Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób s

przeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

6.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie

z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem

pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,

dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują

wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie

mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

 

2.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać

wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez

wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 

4.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości

zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie

odpowiedniego pola w formularzu.

 

5.

W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie

 swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie

odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca

 wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także

o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

6.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą

umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego

oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo

 przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie,

 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu

rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta

 zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,

 zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian

podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

 

1.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy

 w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania

ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,

kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie

Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym

 Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu

całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,

składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając

na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed

wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za

wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest

 zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

4.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia

Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

5.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres

poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 

6.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany

 przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do

realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem

 Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego

 otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

7.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,

przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie

 na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 

1.

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią

ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych

 kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży,

 o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy

 i składaniu zamówienia.

 

2.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

 zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie

 po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

b)

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany

przez firmę PayU z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia

 rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia

 przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji

z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

 

c)

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym

przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 

3.

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej

Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie

 w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 

4.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa

w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności

 i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie

 na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie

tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego

 upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na

Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy

na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 

1.

Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

2.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy

sprzedaży bez wad.

 

3.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie

Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 

4.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu

liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.

 

5.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu

liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku

wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 

6.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy

na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

7.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej

 Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

8.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia

 ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika

 Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

9.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem

 Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

10.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym

przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo

 lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym

 Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem

drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin

 i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 

1.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną

 lub prawną (rękojmia).

 

2.

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

 

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

   

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub

naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi

wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast

zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta

jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów

 uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny

 sposób zaspokojenia.

 

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

   

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie

 do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez

Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych

 kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

3.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć

 rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem

koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

4.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona

przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady

lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten

 nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie

o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny

 od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia

 oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu

terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

 

1.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient

może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

2.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje

się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży

zgłoszonej przez Klienta.

 

3.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług

nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja

może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@cofamyczas.com.

 W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

 Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje

reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja

 

1.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną

 przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 

2.

W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści

 gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie

14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia

 Towaru w posiadanie przez Klienta.

   

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o

 odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został

zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:

Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem.

   

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej

pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

4.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca

 przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania

z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru

inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca

nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż

 w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania

 terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego

terminu.

 

8.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy

na Stronie Internetowej Sklepu.

 

10.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

 korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

 jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

a)

Formularz kontaktowy;

 

b)

Newsletter;

 

c)

Poleć znajomemu;

 

d)

Prowadzenie Konta Klienta;

 

e)

Zamieszczanie opinii.

 

2.

Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu,

24 godziny na dobę.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu o

raz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym

poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

4.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza

 umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 

5.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili

 i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

6.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty

elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę.

Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

   

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu

rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

 

7.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty

elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych

 produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez

Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 

8.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację

 o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację

 o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 

9.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie

 się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości

elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

10.

Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę

Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej

dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa

Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję

 "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail

osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać

przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie

otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.

 

11.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili

 i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

 

12.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach

opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu

w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

 które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też

 historii zamówień już zrealizowanych.

 

13.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta

Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez

 Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

14.

Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom

 posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych

 i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

 

15.

Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega

na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 

16.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług

nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych

 Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez

Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn

 trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania

 dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o

zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

 na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

1.

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego

rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy

 i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 

2.

Klient oświadcza, że:

 

a)

jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności

przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów

praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

 

b)

umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11, danych

 osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło

 w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 

c)

wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz

Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie

 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

d)

wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie

 autorskim i prawach pokrewnych.

 

3.

Klient nie jest uprawniony do:

 

a)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, danych

osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez

wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 

b)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11, treści o

charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

4.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod

warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

 

5.

Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których

 mowa w §11, treści które mogłyby w szczególności:

 

a)

zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych

osób trzecich;

 

b)

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw

 autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą

 przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

 

c)

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób,

zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie

wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

 

d)

pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

 

e)

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,

przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 

6.

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca

zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez

 Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11, w

szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach

osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić

naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

7.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych

 przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1.

W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na

Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia,

 moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną

 prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę

 o potencjalnym naruszeniu.

 

2.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne

 działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących

przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 

1.

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie

w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia

 przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności

określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 

2.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia

 przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych

 w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub

 zgody wyrażonej przez Klienta.

 

3.

Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę

 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

4.

Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak

zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji

 uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie

 i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji

 Konta Klienta.

 

5.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich

treści oraz do ich poprawiania.

 

6.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,

 w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić

usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

 Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych

osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia

odpowiedzialności Klienta.

 

7.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań

w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

8.

Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do

 realizacji Dostawy.

 

9.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane

osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

 PayU z siedzibą w Poznaniu (60-166, ul. Grunwalcka 182), Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

1.

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

 elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania

 praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień

 poniżej.

 

2.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli,

przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie

 się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 

3.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez

 wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej

podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi

Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,

zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą

dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania

wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

4.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

 i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta

 z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych

przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 

5.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie

zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie

nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał

w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

 w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca

poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

 Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej

odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej

 treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje

 rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 

Odstąpienie od zakupu

 

.......................... ......................., dn............. 2014 r. .......................... ......................... imię, nazwisko i adres konsumenta Beata Szymańska Cofamy Czas Sklep Internetowy Cofamy Czas 64-000 Sierakowo ul. Długa 38.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy....................................................................................... nr. ................ zawartej dnia............................... w..................................................................... Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................) przekazem pocztowym na adres........................................................................... lub na konto nr..................................................................................................... Zwracam, towar …………………........................................................................ otrzymany dnia ..................................................................................................... ............................... podpis konsumenta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl